Koje veštine su “Must have”

Meke veštine – uslov dobrog izbora i napredka u karijeri

Šta se podrazumeva pod pojmom soft skills (engl.) / life skills (USA): Neke od “mekih veština” koje se najčešće spominju su komunikativnost, upravljanje promenama, rešavanje problema, postavljanje ciljeva, upravljanje stresom, timski rad i kreativnost. Neki autori (Goleman 2006) ovim pojmom obuhvataju emocionalnu inteligenciju. Emocionalna inteligencija se najčešće određuje kao skup emocionalnih veština koje čoveku omogućavaju da na ispravan način odabere način korišćenja osećanja i nesvesnih mehanizama u interakciji sa drugim ljudima i koji primarno doprinosi shvatanju i poboljšanju sebe I komunikacije sa drugim ljudima. Ono što je posebno važno je da je emocionalna inteligencija veština koja može da se razvija I da učenje doprinosi njenom razvoju.

Nastavi čitanje

Pratite nas